Miejski Zarząd Oświaty

ZADANIA STATUTOWE MZO

1) wykonywanie obsługi kadrowej: biblioteki pedagogicznej, żłobka, przedszkoli miejskich, szkół podstawowych oraz gimnazjów miejskich, postanowienie to nie narusza kompetencji dyrektorów placówek oświatowych wynikajacych z przepisów szczególnych,
2) zapewnianie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, z wyodrębnieniem poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym pomoc w opracowywaniu planów finansowych oraz prowadzenie analityki wydatków poszczególnych jednostek,
3) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta, oraz współdziałanie z merytorycznymi Komisjami Rady Miejskiej,
4) udział w przeglądach stanu technicznego i BHP oraz wykonywanie remontów i zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
5) występowanie do organów gminy w kwestiach dotyczących utrzymania na odpowiednim poziomie technicznym placówek, gwarantującym wykonywanie przez te placówki swych zadań statutowych,
6) zarządzanie nieruchomościami placówek,
7) opiniowanie regulaminów organizacyjnych placówek przed zatwierdzeniem ich przez Burmistrza Miasta,
8) współpraca ze związkami zawodowymi reprezentującymi interesy pracowników,
9) pomoc prawna placówkom oświatowym,
10) sporządzanie merytorycznych materiałów i analiz dla organów gminy oraz innych instytucji,
11) organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
12) wyposażanie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,
13) opracowywanie wniosków dotyczących zakładania, likwidacji i reorganizacji placówek oświatowych,
14) współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny i wykonywanie zaleceń tych organów,
15) występowanie z wnioskami w sprawach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych do dyrektora placówki oświatowej oraz Kuratora Oświaty,
16) współdziałanie z organami placówek oświatowych,
17) przejmowanie i przechowywanie dokumentacji zlikwidowanej placówki oświatowej oraz prowadzenie archiwum,
18) analiza wniosków dotyczących dotowania placówek oświatowych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne,
19) prowadzenie zadań zleconych przez organy administracji rządowej z zakresu oświaty,
20) występowanie z wnioskami do organów gminy w sprawach dotyczących opłat za przedszkola miejskie,
21) współorganizowanie konkursów i uroczystości o charakterze patriotyczno-edukacyjnym,
22) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i przekazywania ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej,
23) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
24) prowadzenie wykazu dziennych opiekunów.Wstecz