dokumenty
STATUT
Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy

(tekst jednolity)
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy - zwany w skrócie MZO jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Dębica nie posiadającą osobowości prawnej.
2. MZO został utworzony uchwałą Nr II/22/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 12.12.2002r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy w jednostkę budżetową i utworzenia Miejskiego Zarządu Oświaty i Sportu.
3. MZO w Dębicy jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Gminy Miasta Dębicy.
4. MZO ma swoją siedzibę w Dębicy, ul. Ratuszowa 2.

§ 2

Podstawę działania MZO stanowi:
1. Ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z pózn. zm.),
3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r., nr 45, poz. 236),
4. Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pózn. zm.),
5. Postanowienia niniejszego Statutu,
6. Inne przepisy szczególne i uchwały Rady Miejskiej dotyczące zakresu działania MZO.

§ 3
1. MZO został utworzony w celu wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Dębica w zakresie edukacji publicznej, nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
2. MZO działa na terenie miasta Dębica, może również prowadzić działalność w kraju i za granicą.

§ 4
MZO używa pieczęci nagłówkowej i urzędowej o treści "Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy".

§ 5

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o placówce oświatowej - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe, gimnazja miejskie oraz przedszkola miejskie, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Miasta Dębica.Rozdział II
ZADANIA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY

§ 6
1. MZO wykonuje zadania własne Gminy Miasto Dębica wynikające z przepisów określonych w § 2.
2. MZO realizuje swoje zadania w oparciu o przekazane mu mienie komunalne, zlokalizowane na terenie miasta Debica.
§ 7
1. Do zadań MZO w zakresie edukacji publicznej w szczególności należy:
1) wykonywanie obsługi kadrowej: przedszkoli miejskich, szkół podstawowych oraz gimnazjów miejskich, postanowienie to nie narusza kompetencji dyrektorów placówek oświatowych wynikajacych z przepisów szczególnych,
2) zapewnianie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, z wyodrębnieniem poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym pomoc w opracowywaniu planów finansowych oraz prowadzenie analityki wydatków poszczególnych jednostek,
3) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta, oraz współdziałanie z merytorycznymi Komisjami Rady Miejskiej,
4) udział w przeglądach stanu technicznego i BHP oraz wykonywanie remontów i zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
5) występowanie do organów gminy w kwestiach dotyczących utrzymania na odpowiednim poziomie technicznym placówek, gwarantującym wykonywanie przez te placówki swych zadań statutowych,
6) zarządzanie nieruchomościami placówek,
7) opiniowanie regulaminów organizacyjnych placówek przed zatwierdzeniem ich przez Burmistrza Miasta,
8) współpraca ze związkami zawodowymi reprezentującymi interesy pracowników,
9) pomoc prawna placówkom oświatowym,
10) sporządzanie merytorycznych materiałów i analiz dla organów gminy oraz innych instytucji,
11) organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
12) wyposażanie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,
13) opracowywanie wniosków dotyczących zakładania, likwidacji i reorganizacji placówek oświatowych,
14) współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny i wykonywanie zaleceń tych organów,
15) występowanie z wnioskami w sprawach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych do dyrektora placówki oświatowej oraz Kuratora Oświaty,
16) współdziałanie z organami placówek oświatowych,
17) przejmowanie i przechowywanie dokumentacji zlikwidowanej placówki oświatowej oraz prowadzenie archiwum,
18) analiza wniosków dotyczących dotowania placówek oświatowych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne,
19) prowadzenie zadań zleconych przez organy administracji rządowej z zakresu oświaty,
20) występowanie z wnioskami do organów gminy w sprawach dotyczących opłat za przedszkola miejskie,
21) podejmowanie działań profilaktycznych i organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3-ch,
22) organizowanie konkursów, olimpiad i innych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
23) organizowanie form zajęć pozalekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży.

2. Do zadań MZO należy również:
1) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i przekazywania ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej,
2) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
3) prowadzenie wykazu dziennych opiekunów.

Rozdział III
ORGANY MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY

§ 8

1. Miejskim Zarządem Oświaty w Dębicy zarządza i kieruje dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty.
2. Dyrektora MZO zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Dębicy.
3. Zatrudnienie Dyrektora MZO następuje w drodze konkursu.
4. Burmistrz Miasta wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora MZO.

§ 9

Dyrektor MZO działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Dębicy.

§ 10

Dyrektor MZO reprezentuje MZO na zewnątrz.

Rozdział IV
ORGANIZACJA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY

§ 11

1. Strukturę organizacyjną, organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz szczegółowe zasady organizacji przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg, wniosków i pism wpływajacych do MZO określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora MZO.
2. Dyrektor MZO ustala Regulamin pracy oraz indywidualne przydziały zadań dla poszczególnych pracowników MZO.
3. Nadzór nad działalnością MZO sprawuje Burmistrz Miasta Dębica.
4. Burmistrz Miasta Dębica ma prawo nałożyć na MZO obowiązek wprowadzania do planu pracy dodatkowych zadań lub wyznaczyć je poza planem, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania zadań własnych gminy z jednoczesnym zapewnieniem środków na ich realizację.


Rozdział V
GOSPODARKA FINANSOWA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY

§ 12

1. MZO prowadzi działalność statutową w oparciu o powierzone mu mienie Gminy Miasta Dębica oraz środki finansowe przekazywane z budżetu gminy. 2. Podstawę gospodarki finansowej MZO stanowi plan finansowy opracowany na okres roku finansowego. 3. MZO pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budzetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy Miasta Dębica. 4. MZO prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Dyrektor MZO ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanowien niniejszego statutu.

§ 14
Zmiana statutu może nastapić w trybie jego nadania.

Wstecz