Aktualności

Wyprawka szkolna 2015/16
24.08.2015


Rządowy program "Wyprawka szkolna 2015"
W terminie do 10 września 2015 roku można składać do dyrektorów dębickich szkół wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna 2015".
Pomoc w zakresie w/w programu przysługuje:
* uczniom klasy III szkoły podstawowej oraz klasy IV technikum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych za dochody członków rodziny uważa się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Składając wniosek należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów za rok 2013 lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego
* uczniom z klasy III szkoły podstawowej oraz klasy IV technikum pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne. Składając wniosek należy dołączyć uzasadnienie.
* uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I i II, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klasy I i IV, lub liceów plastycznych;
* uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych.
To dofinansowanie dotyczy uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjum, z wyjątkiem klasy I, i szkoły ponadgimnazjalnej.
Dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom klasy I i II szkoły podstawowej jedynie w przypadku gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, który zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Składając wniosek należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wnioski przyjmowane są w szkołach, do których uczeń uczęszcza, natomiast realizacja programu koordynowana jest przez Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy (tel. 14 68 38 132).


Wzór wniosku o dofinansowanie   [otwórz dokument *.doc]

« Wstecz