Aktualności

Projekt "SZKOŁA RÓWNYCH SZANS"
01.12.2011

Od 1 grudnia 2011 roku Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy koordynuje realizację projektu ,,Szkoła równych szans" w Szkole Podstawowej nr 8.
Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". W wyniku wcześniej przeprowadzonej diagnozy 54 uczniów i uczennic z klas I-III zostało objętych wsparciem w postaci zindywidualizowanych zajęć edukacyjnych i wychowawczych.

W szkole prowadzone są następujące rodzaje zajęć:
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych ,
-zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.


Indywidualna praca nauczyciela z uczniem została wsparta poprzez doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowanie oraz przybory do zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Projekt będzie realizowany do czerwca 2012 roku, a jego całkowita wartość wyniesie prawie 30 000 zł.

« Wstecz