Aktualności

Projekt "KAŻDY Z NAS JEST INNY"
15.03.2011

Od 1 marca 2011 roku Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy koordynuje realizację projektu ,,Każdy z nas jest inny" w siedmiu dębickich szkołach podstawowych (SP2, SP3, SP5, SP9, SP10, SP11 i SP12).
Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". W wyniku wcześniej przeprowadzonej diagnozy 619 uczniów i uczennic z klas I-III zostało objętych wsparciem w postaci zindywidualizowanych zajęć edukacyjnych i wychowawczych.

W szkołach prowadzone są następujące rodzaje zajęć:
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych ,
-zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
-zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
-specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,
-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.


Indywidualna praca nauczyciela z uczniem została wsparta poprzez doposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowanie oraz przybory do zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Projekt będzie realizowany do czerwca 2012 roku, a jego całkowita wartość wyniesie prawie 600 000 zł.

« Wstecz